RODO

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest VATRA SYSTEM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą przy ul. Krakowskiej 103, 43-300 Bielsko-Biała, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000753568, zwana dalej „Administratorem”.
 2. Osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzania danych osobowych jest Administrator Danych Osobowych. Kontakt do Administratora Danych Osobowych: e-mail: biuro@vatra.com.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w systemach informatycznych Administratora w zakresie przygotowania ofert nawiązania stosunków prawnych i czynności prawnych z tym związanych, w celu prowadzenia z Panią/Panem korespondencji i obsługi Pani/Pana zapytania oraz w celu ich archiwizacji, a także realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora, jakim jest w szczególności ewentualne ustalenie i dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia korespondencji, trwania negocjacji, rokowań, uzgodnień, stosunków prawnych, w tym obowiązywania umów, a także później, tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających ze stosunków prawnych, w tym z umów i innych czynności prawnych, w związku z realizacją obowiązku archiwizacyjnego.
 5. W dowolnym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonych zgód na przetwarzanie danych osobowych, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do czasu ich cofnięcia.
 6. Przysługują Pani/Panu: prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo przenoszenia danych.
 7. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Informujemy, że odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą:
 9. dostawcy systemów informatycznych i usług IT;
 10. podmioty świadczące Administratorowi usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, szkoleniowe, organizacyjne, pomoc prawną, podatkową, rachunkową;
 11. podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne;
 12. organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa.
 13. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 14. Informujemy, że Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania.